Privat trädgård, Malmö

Projekt: Utformning av privat trädgård
Plats: Malmö
2022- Under anläggning

Skärmavbild 2023-02-06 kl. 13.49.21

Med en baksida som mestadels bestod av gräsmatta med en omgärdande häck, önskade kunden ökad rumslighet och biologisk mångfald samt fler träd. Ett annat önskemål från kunden var också att kunna anlägga den nya trädgården i etapper. 

Husets stil och trädgårdens ursprungliga raka formspråk tas upp i utformningen av vistelseytor och byggda detaljer, medan nya planteringar fått mer organiska former med växter som får växa mjukt över kanterna till gångar och vistelseytor. Den befintliga uteplatsen, tillsammans med de nya, bildar flera mindre rum som kan njutas både utomhus och inifrån huset under de kallare månaderna. 

Blandade markmaterial, byggda detaljer som pergola och portaler samt vegetation förstärker rumsligheten. Markmaterialen valdes utifrån att de skulle gå att finna på andrahandsmarknaden, exempelvis små- och storgatsten och betongplattor. Växtmaterialet är tänkt i flera skikt: träd i olika storlekar och arter, buskar, marktäckande perenner och gräs. Valet av växter är gjort utifrån platsens förutsättningar och för att främja biologisk mångfald – blomning, bär och boplatser för fler insekter och djur. Fokus har också legat på att det ska finnas prydnadsvärden i trädgården under hela året, såsom tidig och sen blomning, vackra höstfärger och trädstammar, fina vintersilhuetter och vintergrönt.