Förhållningssätt

Vegetationsbyggnad

Med rätt växtval och välarbetad vegetationsbyggnad kan perenner, buskar och träd kombineras för att uppnå inte bara önskat uttryck, utan även lämplig nivå av skötsel och långsiktig hållbarhet. Genom kunskap om hur växter konkurrerar om utrymme och resurser på sina naturliga växtplatser, kan samma kunskap appliceras i konstruerade planteringar för att minska skötsel och få förståelse för hur vegetationen kommer att förändras över tid. Med rätt växtval menas att alla miljöer har olika förutsättningar där olika arter trivs olika bra. Vi på aken jobbar hellre med rätt växtval som passar platsens förutsättningar än växter som kräver ständig skötsel för att trivas.

Skötsel

Med gestaltning och vegetationsbyggnad som utgår från befintlig eller planerad nivå av skötsel kan avståndet mellan formgivning och förvaltning minskas. Genom en inledande dialog med beställaren kan vi säkerställa att miljön gestaltas på rätt nivå från början. Ett avslutat projekt innebär med fördel fortsatt löpande kommunikation och uppföljning.

En plantering kan vara statisk eller dynamisk, där en statisk skötsel utgår från att alla växter ska hållas på sin specifika plats och uttrycket ska hållas konstant. En dynamisk skötsel innebär att vegetationen tillåts förändras och utvecklas utan större korrigering genom skötsel. Vi ser gärna fler dynamiska planteringar i utemiljöer då vi värderar både det mer naturlika uttrycket men också att vegetationen tillåts förändras över tid. Det finns plats för både statiska och dynamiska planteringar i utemiljön men de kräver ofta olika typer av skötsel och en dialog kring förväntningar på planteringen.

Formgivning

Vi utformar miljöer med rätt funktioner för användarna; estetiska, funktionella och praktiska, samt lägger stort fokus på kommunikation och dialog om platsens befintliga värden och användarnas önskemål. Målsättningen är att uppnå en miljö som levererar funktion och trivsel över lång tid. Akens designestetik är i grunden naturalistisk men varje projekt utgår huvudsakligen från platsens karaktär och förutsättningar där växtvalen lyfter helheten med hänsyn till omgivning och miljö.